PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to publiczny organ wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie programów pomocowych. Pracodawcy, którzy zatrudniają określoną liczbę pracowników, wśród których nie ma wymaganej ustawowo liczby osób niepełnosprawnych, mogą być zobowiązani do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON.

Wielu klientów naszego biura rachunkowego zastanawia się, czy i kiedy istnieje obowiązek uiszczania wpłat na PFRON. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

Kto jest zobligowany do wnoszenia wpłat na PFRON?

Do comiesięcznych wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy, którzy:

  • zatrudniają w swojej firmie co najmniej 25 osób w ramach etatu (pełny wymiar czasu pracy)
  • i nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub liczba zatrudnionych niepełnosprawnych jest mniejsza niż 6% wszystkich zatrudnionych.

Warto przy tym dodać, że minimalne 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych dotyczy pracodawców, którzy nie są publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, placówką opiekuńczo-wychowawczą lub opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem, a także klubem dziecięcym itp. W przypadku tych podmiotów wskaźnik ten wynosi 2% w stosunku do ogólnego stanu zatrudnienia.

Jednocześnie sześcioprocentowy wskaźnik zatrudnienia może być obniżony w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Kto jest zwolniony z tego obowiązku?

Z obowiązku dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON są zwolnieni pracodawcy, którzy przy minimum 25 pracownikach zatrudniają co najmniej 6% lub 2% osób niepełnosprawnych. Obowiązek ten nie dotyczy również publicznych i niepublicznych placówek pomocy społecznej, hospicjów lub jednostek organizacyjnych, które nie działają w celu osiągania zysków, lecz zajmujące się rehabilitacją społeczną i leczniczą, edukacją lub opieką osób niepełnosprawnych itp.

Opłaty na PFRON nie dotyczą też zakładów będących w likwidacji oraz tych, co do których ogłoszono upadłość, a także placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw i misji zagranicznych.