Kadry i płace

Dla większości firm pozbycie się obowiązku prowadzenia działalności kadrowo-płacowej jest dużym ułatwieniem. Dotyczy to zarówno małych firm, gdzie tego typu sprawami zajmować może się jedna osoba, jak również większych przedsiębiorstw, w których taki dział musiałby liczyć kilku pracowników. Nasza kancelaria podatkowa podejmuje się odciążyć przedsiębiorców w obowiązku prowadzenia działów księgowo-płacowych. Przejmujemy wszystkie obowiązki związane z kadrami i płacami w Państwa firmie. Nasi specjaliści podejmą się prowadzenia akt osobowych pracowników. Zajmiemy się sporządzaniem umów, na podstawie których pracownicy będą wykonywać powierzone im zadania oraz naliczymy wynagrodzenia i przygotujemy lisy płac. Rozliczymy czas pracy poszczególnych pracowników i dopilnujemy terminów szkoleń BHP i obowiązkowych. badań lekarskich.

Nasi eksperci odpowiedzą na pytanie, czy firma musi posiadać regulamin pracy, a jeżeli tak, opracują stosowny dokument. Zapewniamy także pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych przy występowaniu o świadczenie emerytalno-rentowe. Nasi specjaliści wiedzą również, jak działa PFRON i jakie kroki należy wykonać, aby otrzymać dofinansowanie. Państwu pozostanie jedynie skupić się na Waszej zasadniczej działalności.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Przedsiębiorcy coraz częściej odchodzą od tworzenia działów księgowości i kadrowo-placowych wewnątrz firmy. Powodem są oczywiście koszty. Zatrudnianie księgowych i specjalistów od kadr i płac opłaca się wyłącznie dużym, prężnie działającym podmiotom gospodarczym. Jeżeli chcecie mieć Państwo pewność, że księgi rachunkowe i dokumentacja Waszej firmy są prowadzone prawidłowo, a jednocześnie nie macie czasu na żmudne sporządzanie kartotek wynagrodzeń swoich pracowników, skorzystajcie z naszej pomocy. Outsourcing usług to doskonałe rozwiązanie. Możecie być pewni, że dokumentacja Waszej firmy jest prowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami. Prowadzicie wymianę z innymi krajami europejskimi? Być może obowiązuje Was wykazywanie transakcji w specjalnym systemie Intrastat. Przedsiębiorcom oferujemy prowadzenie Intrastat w Częstochowie – zapraszamy.

Zakres usług:

  • Doradztwo kadrowe w zakresie:
   • przyjęć pracowników,
   • przebiegu pracy zawodowej,
   • zwolnień z pracy.
  • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996 Dz. U. Nr5 62 poz. 286 wg części A, B, C
  • Sporządzanie umów o pracę na:
   • okres próbny,
   • czas określony,
   • czas nieokreślony.
  • Rozliczanie miesięczne czasu pracy każdego pracownika w zakresie
   • obecności w pracy,
   • nieobecności w pracy (zwolnienie lekarskie, urlopy, inne).
   • Naliczanie wymiaru urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopu
  • Nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych
  • Nadzór nad terminowością wykonywania badań lekarskich osób niepełnosprawnych
  • Prace związane ze zwolnieniem pracowników:
   • sporządzanie świadectwa pracy,
   • wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych.
  • Współpraca w zakresie kontroli Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej w zakresie zagadnień pracowniczych
  • Sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej przy przyjmowaniu nowych pracowników
  • Opracowywanie regulaminów pracy
  • Opracowywanie regulaminów wynagradzania
  • Opracowywanie regulaminów dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
  • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego, dotyczących pracowników zatrudnionych, nowo przyjętych i zwolnionych w danym roku sprawozdawczym
  • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty źródłowe, takich jak:
   • ewidencja obecności,
   • zwolnienia lekarskie,
   • karty urlopowe,
   • inne dokumenty dotyczące wypłat.
   • Sporządzanie dodatkowych list płac, dotyczących m.in. premii, nagród, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów i zapomóg
   • Prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń
   • Prowadzenie ewidencji zasiłkowej
   • Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS, dotyczących wypłat zasiłków:
    • chorobowego,
    • macierzyńskiego,
    • wychowawczego,
    • pielęgnacyjnego,
    • rehabilitacyjnego.
   • Naliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz składników zmiennych wynagrodzenia, m.in. za godziny nadliczbowe i nocne
   • Sporządzanie umów cywilnoprawnych, takich jak:
    • umowa zlecenia,
    • umowa o dzieło,
    • umowa agencyjna.
   • Naliczanie składek na ubezpieczenie:
    • społeczne,
    • zdrowotne,
    • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
   • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie przelewów do deklaracji PIT-4 i PIT 8A
   • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-8A, PIT-8C
   • Sporządzanie rocznych informacji do ZUS o przychodach rencistów i emerytów
   • Sporządzanie i elektroniczny przekaz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych tj. DRA, RCA, RZA, RSA dla ZUS oraz rocznych deklaracji IWA
   • Przygotowanie i elektroniczny przekaz zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS i wyrejestrowań z ubezpieczeń ZUS pracowników, członków rodzin, właścicieli, oraz osób, z którymi są zawierane umowy cywilnoprawne
   • Pomoc przy formalnościach związanych z uzyskaniem legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i członków ich rodzin
   • Sporządzanie dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego ZUS Kp-1, ZUS Rp-6, ZUS Rp-7
   • Pomoc przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej
   • Sporządzanie dokumentacji oraz pomoc przy składaniu wniosków o niezaleganie w składkach (ZUS)
   • Symulacja (prognozowanie skutków podwyżek, wydatków na nagrody jubileuszowe, odejść na emeryturę itp.)
   • Sporządzanie wniosków do OHP o refundację dla wynagrodzeń pracowników młodocianych
   • Ewidencja danych osobowych (adresy, członkowie rodzin, informacje o sposobie rozliczenia z Urzędem Skarbowym, przebieg zatrudnienia w firmie oraz w poprzednich miejscach pracy, dane do generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS, stosunek do służby wojskowej, wykształcenie, stałe obciążenia wypłaty itp.)
   • Sprawozdawczość wewnętrzna, wynikająca z indywidualnych potrzeb Klienta
   • Sporządzanie i wydawanie imiennych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
   • Naliczanie odsetek od zaległości podatkowych, ZUS i od nieterminowych wypłat wynagrodzeń