Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy zmuszeni zostali do respektowania obowiązku sprawozdawczego podmiotów gospodarczych prowadzących wymianę towarową z państwami członkowskimi UE. Obowiązek ten to konieczność składania deklaracji Intrastat. W dzisiejszym wpisie chcemy przybliżyć wam temat deklaracji Intrastat. Czym jest? Kogo obowiązuje? Jak i gdzie ją składać? Za chwilę wszystko będzie jasne.

Intrastat w świetle obowiązującego prawa

Intrastat, czyli system statystyki międzynarodowego handlu towarowego wewnątrz UE umożliwia organom celnym gromadzić i analizować transakcje obrotu towarowego na terytorium UE. Obowiązek składania dodatkowych deklaracji w związku z wywozem i przywozem towarów pomiędzy krajami na ternie Wspólnoty wynika z art. 97 pkt 2 ustawy Prawo Celne (Dz. U. z 2004 r., Nr 68, poz. 622, ze zm.). Deklaracja składana przez podmioty gospodarcze odbywa się poprzez składanie odpowiedniego rodzaju deklaracji, tzw. deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz. Zgodnie z ustawą deklaracje Intrastat nie dotyczą każdego podmiotu działającego na rynku zagranicznym. Tryb, termin i wymogi zgłoszeń określa każdego roku rozporządzenie Ministra Finansów. Dopiero przekroczenie podawanych przez rząd określonych progów statystycznych nakłada na osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które uczestniczą w obrocie towarowym z państwami członkowskimi UE, obowiązek składania deklaracji Intrastat. Mowa tu o przekroczeniu jednego z progów: podstawowego lub szczegółowego. W zależności od tego, który z progów zostanie przekroczony, deklaracja Intrastat będzie bardziej lub mniej szczegółowa.

Czym są progi podstawowy i szczegółowy w deklaracji Intrastat?

Wspomniane progi statystyczne różnią się między sobą wartością dopuszczalnych obrotów. Są one ogłaszane na początku każdego roku. Przedsiębiorca, który przekroczy jeden z progów, ma czas do 10 dnia miesiąca, następującego po przekroczeniu progu, złożyć deklarację w Wydziale Intrastat Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Zgodnie z publikacją GUS, na 2022 roku ustalono następujące progi statystyczne:

a) próg podstawowy:

– dla przywozu 4 000 000 zł,

– dla wywozu 2 000 000 zł,

b) próg szczegółowy:

– dla przywozu 65 000 000 zł,

– dla wywozu 120 000 000 zł.

W przypadku przekroczenia przez przedsiębiorcę progu podstawowego informacje w deklaracji obejmują podanie:

 • okresu sprawozdawczego,

 • rodzaju deklaracji,

 • kodu izby celnej, do której adresowana jest deklaracja Intrastat,

 • odbiorcy przy przywozie, nadawcy przy wywozie,

 • przedstawiciela, jeśli zgłoszenie jest dokonywane przez niego,

 • łącznej wartości fakturowej w polskich złotych,

 • łącznej liczba pozycji,

 • numeru pozycji,

 • opisu towaru,

 • kodu kraju wysyłki dla przywozu lub kod kraju przeznaczenia dla wywozu,

 • kodu rodzaju transakcji,

 • kodu towaru,

 • masy netto,

 • ilości w uzupełniającej jednostce miary,

 • wartości fakturowej w polskich złotych,

 • danych wypełniającego oraz numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta (w przypadku wywozu).

W przypadku gdy podatnik przekroczy próg szczegółowy, musi dodatkowo składaną deklarację rozszerzyć o informacje dotyczące:

 • łącznej wartości statystycznej w polskich złotych,

 • kodu warunków dostawy,

 • kodu rodzaju transportu,

 • wartości statystycznej w polskich złotych.

 

Czy składanie deklaracji Intrastat jest konieczne? Tak, to obowiązek każdego z ww. przedsiębiorców, którzy spełnią wymienione warunki wymiany towarowej na terenie UE. W przypadku błędów w deklaracji, czy też niezłożeniu deklaracji organ celny trzykrotnie wzywa, upomina do złożenia korekty (lub zgłoszenia) po tym okresie może na firmę nałożyć karę pieniężną w wysokości 3000 złotych za każdy błędnie rozliczony miesiąc, lub za każdy miesiąc, w którym nie spełniono obowiązku złożenia deklaracji Instrastat.