Kadry i płace

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Usługi te przeznaczone są dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Zakres usług:

 • Doradztwo kadrowe w zakresie:
  • przyjęć pracowników,
  • przebiegu pracy zawodowej,
  • zwolnień z pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996 Dz. U. Nr5 62 poz. 286 wg części A, B, C
 • Sporządzanie umów o pracę na:
  • okres próbny,
  • czas określony,
  • czas nieokreślony.
 • Rozliczanie miesięczne czasu pracy każdego pracownika w zakresie
  • obecności w pracy,
  • nieobecności w pracy (zwolnienie lekarskie, urlopy, inne).
  • Naliczanie wymiaru urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopu
 • Nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych i okresowych
 • Nadzór nad terminowością wykonywania badań lekarskich osób niepełnosprawnych
 • Prace związane ze zwolnieniem pracowników:
  • sporządzanie świadectwa pracy,
  • wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych.
 • Współpraca w zakresie kontroli Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej w zakresie zagadnień pracowniczych
 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji kadrowej przy przyjmowaniu nowych pracowników
 • Opracowywanie regulaminów pracy
 • Opracowywanie regulaminów wynagradzania
 • Opracowywanie regulaminów dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego, dotyczących pracowników zatrudnionych, nowo przyjętych i zwolnionych w danym roku sprawozdawczym
 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń w oparciu o dokumenty źródłowe, takich jak:
  • ewidencja obecności,
  • zwolnienia lekarskie,
  • karty urlopowe,
  • inne dokumenty dotyczące wypłat.
original
 • Sporządzanie dodatkowych list płac, dotyczących m.in. premii, nagród, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów i zapomóg
 • Prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń
 • Prowadzenie ewidencji zasiłkowej
 • Sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS, dotyczących wypłat zasiłków:
  • chorobowego,
  • macierzyńskiego,
  • wychowawczego,
  • pielęgnacyjnego,
  • rehabilitacyjnego.
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz składników zmiennych wynagrodzenia, m.in. za godziny nadliczbowe i nocne
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych, takich jak:
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • umowa agencyjna.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenie:
  • społeczne,
  • zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie przelewów do deklaracji PIT-4 i PIT 8A
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-8A, PIT-8C
 • Sporządzanie rocznych informacji do ZUS o przychodach rencistów i emerytów
 • Sporządzanie i elektroniczny przekaz miesięcznych deklaracji rozliczeniowych tj. DRA, RCA, RZA, RSA dla ZUS oraz rocznych deklaracji IWA
 • Przygotowanie i elektroniczny przekaz zgłoszeń do ubezpieczeń ZUS i wyrejestrowań z ubezpieczeń ZUS pracowników, członków rodzin, właścicieli, oraz osób, z którymi są zawierane umowy cywilnoprawne
 • Pomoc przy formalnościach związanych z uzyskaniem legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i członków ich rodzin
 • Sporządzanie dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego ZUS Kp-1, ZUS Rp-6, ZUS Rp-7
 • Pomoc przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej
 • Sporządzanie dokumentacji oraz pomoc przy składaniu wniosków o niezaleganie w składkach (ZUS)
 • Symulacja (prognozowanie skutków podwyżek, wydatków na nagrody jubileuszowe, odejść na emeryturę itp.)
 • Sporządzanie wniosków do OHP o refundację dla wynagrodzeń pracowników młodocianych
 • Ewidencja danych osobowych (adresy, członkowie rodzin, informacje o sposobie rozliczenia z Urzędem Skarbowym, przebieg zatrudnienia w firmie oraz w poprzednich miejscach pracy, dane do generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS, stosunek do służby wojskowej, wykształcenie, stałe obciążenia wypłaty itp.)
 • Sprawozdawczość wewnętrzna, wynikająca z indywidualnych potrzeb Klienta
 • Sporządzanie i wydawanie imiennych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Naliczanie odsetek od zaległości podatkowych, ZUS i od nieterminowych wypłat wynagrodzeń

Zapytaj o ofertę : Kadry i płace